Search Results: ASLR (1)

    Samsung 手機喺香港都多人追捧,好似早排出嘅話題摺機 Galaxy Z Flip 及 Note 系列等,不過唔好意思喇,只要你係 S5 打後嘅機主,就要盡快睇吓有無得 update 手機嘅 firmware 喇,事關由 2014 年推出嘅手機,都開始支援 Qmage 呢種圖像格式,而 Google Project…