Search Results: C&C (1)

    僵屍網絡係其中一種黑客最常用嘅攻擊方法,因為受感染及操控嘅僵屍電腦真係好使好用,唔單只可以用嚟發動 DDoS 攻擊,亦可以借用嚟挖礦,每部機借少少運算能力出嚟,黑客幾乎乜都唔使做就有加密貨幣收,而且中招者亦唔易發覺,難怪成為黑客愛用手段。不過,最近一個由黑客控制嘅 Command & Control(C&C) Server,就俾法國警方成功搗破,一下子解放咗 85 萬部僵屍電腦,認真功德無量! 今次事件嘅幕後功臣係防毒軟件公司 Avast 嘅專家,因為佢哋發現咗網上其中一個惡意程式 Retadup 嘅 C&C 伺服器設計上存在漏洞,如果能夠好好利用,就可以將佢由黑變白,遙距移除受害人電腦內嘅惡意程式。 偷襲C&C伺服器 不過,瓦解黑客集團嘅過程都唔簡單,由於 Avast 專家發現…