Search Results: Cryptomining (2)

    雖然大部分針對電腦攻擊的惡意軟件都以 Windows 為對象,但也不代表其他作業系統用家可以放任使用電腦。Jamf Threat Labs 網絡安全研究員發表的一份安全報告顯示,黑客將加入挖礦功能的影片編輯軟件 Final Cut Pro 上載盜版網站,等待 macOS 用家下載使用,而且絕大多數安全軟件都不會對這款挖礦惡意軟件響起警號。貪免費貪方便下載盜版軟件?最終都要付出代價。 想知最新科技新聞?立即免費訂閱 ! 雖則大家都知不應下載盜版或破解版軟件,但當部分專業軟件要用數千元購買,有人就會心存僥倖冒險下載盜版使用。例如這次被發現的挖礦程式攻擊,黑客便將惡意功能植入售價約 2,000 多元港幣的 macOS 版 Final…

    提到借用大量其他人嘅電腦硬件資源,去達成某個目標,可能大家會即時諗起黑客操控殭屍大軍發動嘅 DDoS攻擊或挖礦(cryptomining)。事實上,借用其他人嘅電腦硬件資源唔一定要作奸犯科,而係可以集合大家嘅力量為人類謀求福祉。好似新型冠狀病毒,現時就有廿幾個計劃需要「眾籌」硬件資源,以早日搵出病毒嘅弱點及研製疫苗嘅方法,不過所謂嘅眾籌唔使實物捐獻,只要讓出部分電腦運算能力就得㗎喇。 Folding@home 眾籌電腦硬件資源計劃,其實早喺 2000 年出現,呢個計劃由史丹福大學 Pande Lab 所主導,目的係借用網民嘅電腦運算能力,去模擬蛋白質嘅折疊過程,以了解多種疾病嘅起因及發展。點解要走去研究蛋白質呢?因為佢係人類細胞構成嘅主要成分,只要出現不正常折疊,就有可能發展成錯誤形狀,同埋會影響埋其他正常嘅蛋白質,逐漸發展成各種疾病,當中好似癌症、腦退化症及病毒,就有需要模擬蛋白質各種折疊狀況,先了解到上述疾病嘅出現原因及治療方法。而喺今次新型冠狀病毒疫情上,由於仲未搵到病毒表面蛋白質同肺部細胞蛋白質嘅結合機制,所以就未研究到有效嘅疫苗。有見及此,Folding@home 喺較早前已開展咗 3 個專門針對新冠病毒嘅研究計劃,而最近更發展至 23 個,希望可以加快研究進度,盡快研製有效疫苗。 想參加呢個計劃?其實唔難,只要你喺連接住互聯網嘅電腦上安裝 Folding@home 專用軟件,系統就會自動將工作送交你嘅電腦演算。擔心會影響你部機嘅效能?其實軟件主要會喺你部電腦閒置時先啟動 CPU 或 GPU…