Search Results: Linux (31)

  以 Linux 系統運作的物件無處不在,更是互聯網基礎設施的核心部分,但低功率的物聯網 (IoT) 設備,原來也稍稍地成為 Linux 惡意軟件的主要目標。隨著數十億聯網設備,如汽車、雪櫃、網絡連線裝置連上互聯網,這些物聯網設備已成為某些惡意軟件活動的主要目標,並以 DDoS 模式作攻擊,以垃圾流量強行令目標離線。 安全服務供應商 CrowdStrike 在一份新報告中表示,2021 年最常見針對 Linux 的惡意軟件系列分別是 XorDDoS、Mirai 和 Mozi,三者加起來佔該年所有針對 Linux 物聯網的惡意軟件共…

  一款專門針對 Linux 作業系統的挖礦軟件 (crypto-mining) 被發現有新變種,去年背後的黑客只針對 Docker 容器 (container),但來到 2021 年就專攻雲端服務例如華為雲。最有趣的是在執行入侵流程時,挖礦軟件會先為目標設備剷除已安裝同行的挖礦軟件,而且還用上其他加密方法保護自己,令其他黑客無法將它剷除。 今次的變種挖礦軟件由網絡安全服務供應商 TrendMicro 的專家發現,指出新的挖礦軟件不單保留了以往的功能,更加入新的功能保護自己可以永續存在。專家解釋整個攻擊流程,當變種挖礦軟件準備落腳雲端服務上的虛擬機時,首先會為系統進行掃描,檢查是否有其他挖礦軟件的存在。如有發現,便會視乎屬於哪一款病毒,決定清洗程序,將虛擬機還原成一部「乾淨」的機器,以便變種挖礦軟件啟動安裝程序。前期準備功夫還包括挖礦軟件會自行銷毁入侵痕跡,增加被發現的難度,然後才開始逐步引入惡意負載 (payload),完成整個入侵流程。 既然變種挖礦軟件有能力剷除異己,背後的黑客自然有備而來。專家指出挖礦軟件採用了自家的 ssh-RSA 加密金鑰對系統進行修改及將檔案存取權限鎖死,因此即使有其他惡意軟件入侵,也無法將它移除,同時亦無法取得所有控制權限。黑客又利用洋蔥網絡 (Tor) proxy 服務,去保護挖礦軟件及…

  移動支付(e-Payment)在疫情爆發前已開始盛行,而在疫後新常態下,為了減少接觸,網購、無現金交易更大行其道,零售商紛紛尋求嶄新移動支付方案,以方便客戶購物,創造商機。科傳零售系統有限公司 (TT Retail Solution Limited) 推出SaaS 移動支付方案,支援 Alipay、WeChat Pay、FPS 及銀聯雲閃付結算服務,滿足使用不同支付方案的客戶。 「方案有助簡化業務營運及資金管理,大幅提升銷售收益」。科傳首席顧問廖浩生先生 簡化業務營運 打造全渠道零售方案 科傳零售系統有限公司是中國最主要的零售信息化管理供應商之一,為大量國內外知名企業提供全面、完善的全渠道零售管理解決方案。科傳首席顧問廖浩生先生分享,憑著多年零售管理與項目實施經驗,科傳 SaaS 移動支付服務融合多種支付模式,協助商戶迅速開通廣大移動支付、技術接口開發、店舖收銀實施改造,營銷活動等全渠道 O2O 生態鏈服務,「方案有助簡化業務營運及資金管理,大幅提升銷售收益」。 科傳首席顧問廖浩生先生表示,科傳SaaS移動支付方案有助客戶應付高交易吞吐量。 科傳…

  「邊個作業系統最安全」呢個題目,龍頭資安企業與學術界肯定發表意見,民間高手亦在 Reddit、知乎甚至 YouTube 拍片分享高見,但多年爭論依然傾唔到標準答案,說服江湖。再加上推出新版本 OS 或更新、黑客手段演化等變數,令呢個爭論可以無限伸延落去。 Windows 真係咁脆弱? 研究數據指出,全球電腦中有 77% 使用 Windows 作業平台,能夠上網的話,比例更大幅增加至 88%(呢點好重要,因為主流黑客都係透過網絡發動攻勢)。任何人都希望自己嘅「產品」可以打入最大市場,將利潤最大化,黑客都唔例外。即使一款惡意程式未必能夠侵略所有版本的 Windows,但相比市佔率只有 2% 的 Linux 家族,主流幾代 Windows…

  有好嘢一定會拎出嚟分享,一直係支持 Linux 平台發展嘅原動力,不過,早前華為一個工程師喺上載 Linux 核心(Kernel)碼修補檔案去 Openwall 開發社群後,卻被發現入面藏有後門。華為管理層即刻發聲明指呢個工程師只係以個人名義、用工餘時間嚟開發呢個修補檔案,絕對同公司無關喎! 華為工程師今次上載嘅核心碼修補檔案,原本係話要修補 Linux 本身存在嘅安全漏洞,不過,網絡安全團隊 Grsecurity 喺研究過檔案之後,即日就發現呢個名叫 HKSP(Huawei Kernel Self Protection)嘅修補檔藏有漏洞,可以輕易被利用嚟進入安裝咗嘅系統,狠批呢個檔案完全缺乏安全意識,無做好 threat model 分析。 報告一出,即時引嚟極大迴響,華為管理層亦極速割蓆,發出官方聲明劃清界線,話呢個員工上載嘅檔案只係個人興趣,絕對同公司無關,而華為亦無喺任何產品內用到呢組程式碼,希望可以釋除公眾疑慮。不過,由於呢個工程師係用公司電郵登記嘅帳戶嚟上載呢個檔案,而且檔案名又冠上…

  Windows、Mac 及 Linux 版 Microsoft Team App 被發現存在安全漏洞,一旦電腦被黑客入侵,又或接觸到電腦的人都可盜取相關帳戶登入資料,甚至繞過多重因素驗證 (MFA)登入受害者的 Microsoft Team 帳戶,如受害者是公司高層,黑客便可欺騙其下屬執行轉帳金錢指示,損失難以估計。 意外發現這個 Microsoft Team 漏洞的是網絡安全機構 VECTRA 的安全專家,專家在報告中指出,由於收到客戶投訴,指無法在桌面電腦版 Microsoft Team…

  Mirai 殭屍網絡曾於 2016 年造成極大破壞,多間公司被攻擊至癱瘓。一款幾乎與它一樣的殭屍網絡 RapperBot 就在今年 6 月出現,而且它具備更強功能,可以暴力破解 Linux 伺服器的密碼,強行控制設備,如伺服器密碼太弱,是時候要修改。 IoT(物聯網)設備用途廣泛,幾乎各行各業也都需要使用,不過由於生產商質素參差,即使被發現有安全漏洞,也未必會為產品提供安全更新;另一方面,安全程度亦要視乎用家的態度,例如有沒有為產品安裝更新檔案堵塞漏洞,以及會否為帳戶設定高強度密碼等,以上種種因素都有可能為黑客打開入侵的方便之門。 而在今年 6 月中,一款名為 RapperBot 的殭屍網絡惡意軟件首次被發現,專家在分析它的程式碼後,發現它幾乎是將另一著名殭屍網絡惡意軟件 Mirai 的程式碼直搬而來,不過,它的特別之處是 RapperBot 具備暴力破解…

  網絡攻擊日新月異,最近有安全研究人員發現了一項名為「Dark Utilities」的新服務,它令網絡犯罪分子能以簡單且廉價的方式,以惡意操作建立指揮和控制中心(Command and Control, C2)。Dark Utilities 服務為威脅者提供了一個平台,該平台支持 Windows、Linux 和 Python 的有效負載,並消除了與實施 C2 通信通道相關的工作。 C2 伺服器是攻擊者在外控制惡意軟件、發送命令、配置和新的有效載荷,以及接收從受感染系統收集的數據的方式。而 Dark Utilities 則是其中一款 「C2 即服務…

  當 new normal 已成為 normal,數碼轉型這個 buzzword 早已無人不識,疫情帶來的轉變,促使企業要翻轉經營方法,而採用混合辦公模式,正正是對抗疫情維持營運的例證。顧客的需求轉向以網上渠道完成,企業需要更快滿足其需求並增加靈活性。Red Hat 香港、台灣及澳門區域總經理文志鋒(Peter)分享了運用開源技術 (open source)如何成為不可逆轉的潮流,與及 Red Hat 如何與本港首間網上人壽保險公司 Blue Insurance 合作,為客戶提升用戶體驗。 促進創新 ROI空間無限大 以前企業依賴大…

  一個漏洞足以令整個電腦系統死機,網絡安全專家一早提醒有 patch 快補,切勿讓威脅者有機可乘。網絡安全和基礎設施安全局 (CISA) 提醒所有人都應修補軟件漏洞,並在一周之內將 75 個常遭入侵漏洞增至「必須修補(must-patch)」列表中,當中包括 Microsoft Silverlight plug-in 和 Adob​​e Flash Player 中的一些較舊的程式缺陷。 CISA 在其已知被利用的軟件漏洞列表中,添加三批必須修復的錯誤。第一批涵蓋 21 個漏洞,第二批涵蓋 20…