Browsing: 殭屍病毒

    估唔到黑客都咁追得上潮流,連殭屍病毒都吹起韓風。最近有新品種殭屍病毒專攻南韓同埋中國嘅 Torrent 網站,主要針對韓劇種子嚟落毒,用家一唔留神就會中招。韓劇迷 BT 嘅時候要小心! 網絡安全品牌 ESET 嘅研究員發現新品種殭屍病毒,趁住韓劇、韓國電影甚至韓國遊戲大受歡迎,廣泛喺南韓同埋中國嘅 Torrent 網站落毒。只要網民打開咗有問題嘅 BT 檔,病毒就會喺受害者嘅電腦上打開後門,將電腦變成殭屍大軍嘅其中一員。研究員指出,該病毒其實係 2017 年爆發嘅 GoBot2 變種,由於變種元素主要針對韓國,所以就命名為 GoBotKR。 GoBotKR 通常以韓劇、韓國電影、遊戲嘅種子作包裝,爆開之後,就有幾個檔案,通常包括無毒嘅 MP4…