Browsing: AFP

    上星期美國 FBI 及澳洲 AFP 公開 Operation Ironside 行動成果,透過製作一項虛假端對端加密通訊服務及手機 app,吸引來自全球超過 100 個地方的犯罪分子使用,最終拉到 800 個以上罪犯,破獲大量毒品、軍火、偷車。行動大成功,不過唯獨沒有美國國內罪犯落網,難道當地人特別醒? 先來簡單介紹一下 Operation Ironside 的內容,原來計劃早於 2019 年起動,美國 FBI…

    無可否認,企業嘅網絡安全措施做得好,的確可以有效阻截黑客攻擊,不過,黑客亦唔會咁傻仔咁固執,攻你唔入,咪向你嘅第三方供應商落手囉! 講緊嘅係飛機製造商 Airbus,法新社(AFP)最新報導,兩間有份參與調查嘅網絡安全公司,透露 Airbus 喺最近一年內曾遭受四次大型攻擊,其中兩次係針對佢哋嘅引擎供應商 Rolls-Royce 及 Assystem 嘅子公司 Expleo。法新社引述專家嘅意見,佢哋話雖然 Airbus 有使用 VPN 嚟分隔內部網絡,但佢哋有時亦會允許第三方供應商入嚟做嘢,所以黑客只要能成功攻擊第三方供應商,就可以作為跳板攻入 Airbus。而根據專家嘅調查顯示,黑客進入 Airbus 網絡嘅目的,主要係針對佢哋嘅引擎科技,包括軍用機 A400M 、A350 客機,以及用嚟控制飛機各感應器嘅系統,盜取技術多過想偷個人私隱。…