Browsing: ATP10

    無可否認,企業嘅網絡安全措施做得好,的確可以有效阻截黑客攻擊,不過,黑客亦唔會咁傻仔咁固執,攻你唔入,咪向你嘅第三方供應商落手囉! 講緊嘅係飛機製造商 Airbus,法新社(AFP)最新報導,兩間有份參與調查嘅網絡安全公司,透露 Airbus 喺最近一年內曾遭受四次大型攻擊,其中兩次係針對佢哋嘅引擎供應商 Rolls-Royce 及 Assystem 嘅子公司 Expleo。法新社引述專家嘅意見,佢哋話雖然 Airbus 有使用 VPN 嚟分隔內部網絡,但佢哋有時亦會允許第三方供應商入嚟做嘢,所以黑客只要能成功攻擊第三方供應商,就可以作為跳板攻入 Airbus。而根據專家嘅調查顯示,黑客進入 Airbus 網絡嘅目的,主要係針對佢哋嘅引擎科技,包括軍用機 A400M 、A350 客機,以及用嚟控制飛機各感應器嘅系統,盜取技術多過想偷個人私隱。…