Browsing: Botnets

    DDoS 是繼勒索軟件後另一令企業頭痛的網絡攻擊,而在上星期內容傳遞網絡服務供應商 Cloudflare 便發表報告,指在剛過去的六月,一款新的 DDoS 惡意軟件 Mantis 共向其一千過客戶發動攻擊,每秒鐘 HTTP 訪問請求的峰值更高達 2600 萬次,刷新相關 DDoS 攻擊的新紀錄! 分散式阻斷服務 (DDoS, Distributed Denial of Service)…

    正所謂魔高一丈,由於黑客不停採用新技術避開安全檢測,所以專家警告殭屍網絡 (Botnets) 愈來愈難防禦。除了倚賴傳統防禦方法,專家建議還可經常留意上網設備的表現,如發現有以下特徵,好可能已中招…… 簡單來說,殭屍網絡指一個由受感染電腦設備組成的網絡,它受到黑客所操控,在有需要時發動網絡攻擊,當中包括 DDoS、釣魚電郵等。現時可被操控的電子設備相當廣泛,由以往的桌面電腦、手提電腦、伺服器擴展至智能電話、各種 IoT (物聯網)產品。加上近年黑客發明出各種反射及放大 (amplification) 技術,可將細少的數據封包放大至數億倍,因此令 DDoS 攻擊成為更令人頭痛的問題。 專家指出,近年黑客採用更多新技術,可有效繞過防毒軟件的偵測,導致 Botnets 防禦工作變得更困難,這些隱密技術包括: · 化整為零:以往黑客大多會設立一個 C&C 控制中心,向整個殭屍網絡軍團收集及發送指令。不過,單一或固定控制中心較容易被偵測及封鎖,因此黑客改以分散式手段,或交由殭屍大軍分散式傳輸數據,提升打擊難度。 · 暗渡陳倉:殭屍網絡會透過第三方軟件或社交平台傳輸數據,特別是後者的用家經常會發布或下載相片、連結,誤導防毒軟件認為是正常網絡活動,從而隱藏惡意網絡行為。…

    提到借用大量其他人嘅電腦硬件資源,去達成某個目標,可能大家會即時諗起黑客操控殭屍大軍發動嘅 DDoS攻擊或挖礦(cryptomining)。事實上,借用其他人嘅電腦硬件資源唔一定要作奸犯科,而係可以集合大家嘅力量為人類謀求福祉。好似新型冠狀病毒,現時就有廿幾個計劃需要「眾籌」硬件資源,以早日搵出病毒嘅弱點及研製疫苗嘅方法,不過所謂嘅眾籌唔使實物捐獻,只要讓出部分電腦運算能力就得㗎喇。 [email protected] 眾籌電腦硬件資源計劃,其實早喺 2000 年出現,呢個計劃由史丹福大學 Pande Lab 所主導,目的係借用網民嘅電腦運算能力,去模擬蛋白質嘅折疊過程,以了解多種疾病嘅起因及發展。點解要走去研究蛋白質呢?因為佢係人類細胞構成嘅主要成分,只要出現不正常折疊,就有可能發展成錯誤形狀,同埋會影響埋其他正常嘅蛋白質,逐漸發展成各種疾病,當中好似癌症、腦退化症及病毒,就有需要模擬蛋白質各種折疊狀況,先了解到上述疾病嘅出現原因及治療方法。而喺今次新型冠狀病毒疫情上,由於仲未搵到病毒表面蛋白質同肺部細胞蛋白質嘅結合機制,所以就未研究到有效嘅疫苗。有見及此,[email protected] 喺較早前已開展咗 3 個專門針對新冠病毒嘅研究計劃,而最近更發展至 23 個,希望可以加快研究進度,盡快研製有效疫苗。 想參加呢個計劃?其實唔難,只要你喺連接住互聯網嘅電腦上安裝 [email protected] 專用軟件,系統就會自動將工作送交你嘅電腦演算。擔心會影響你部機嘅效能?其實軟件主要會喺你部電腦閒置時先啟動 CPU 或 GPU…