Browsing: Certego

    就好似小精靈一樣,惡意軟件都識得進化,好似 FTCode 咁,以前只得加密檔案,向受害者勒索一項功能,但最近就會偷埋電腦內嘅帳戶登入認證,都啱嘅,反正都攻入咗系統,點解唔最大限度咁利用呢次機會呢? FTCode 首次現身可以回溯至 2013 年,當年網絡安全公司 Sophos 研究員喺網上捕捉到呢隻利用 PowerShell 程式碼注入漏洞,將目標電腦內嘅檔案加密嘅勒索軟件。FTCode 一般都係經電郵發動攻擊,只要有人唔小心打開咗假扮成單據、履歷、文件嘅惡意附件,就會透過 PowerShell 嚟下載及執行勒索軟件,本來已經消聲匿跡一段日子,但上年 9 月又俾網絡安全公司 Certego 發現FTCode 又重出江湖,不過,今次佢唔再單單係勒索軟件,而係識得偷埋儲存喺視窗系統或瀏覽器入面嘅帳戶登入認證,包括電郵工具 Thunderbird、Outlook,瀏覽器…