Browsing: CVE

    隨著攻擊範圍的急劇增長和發展,安全團隊陷入需要手動修復每個新漏洞的困境。與此同時,攻擊者會在通用漏洞披露(CVE)公告後數小時,甚至幾分鐘內利用漏洞進行攻擊。 為幫助解決這個問題,參與活動並聽取安全專家 Greg Heon 和 Abhi Anbazhagan 的意見,了解傳統風險優先級方法不足的原因,以及需要哪些功能和新技術以應付關鍵業務問題。 活動亦會展示 Cortex® Xpanse™ 中的新攻擊範圍管理(ASM)功能,通過現實世界收集情報和 AI 工作流程,幫助識別、確定優先級和調查攻擊範圍風險。 立即報名:https://bit.ly/450Ia4G

    Apple 近日再為 iOS 升級,最新版本係 13.3,根據 Apple 網站所講,今次升級最大嘅特點,係新作業系統加強咗家長監控功能,可以限制小朋友使用通話、FaceTime 或發送訊息嘅對象。另外一項升級,相信會有更多 iPhone 用家受惠,就係開始支援 NFC、USB 及 Lightning FIDO2 等規格嘅實體安全金鑰,要登入公司帳戶,就可以用呢啲 hardware security key 嚟做近距離雙重驗證,進一步增加安全性啦! 不過,原來今次升級仲有一項…