Browsing: ESET

    香港人壓力咁大,男士們少不免會去睇下鹹網減壓,不過防毒軟件商 ESET 最近就發現咗有隻叫 Varenyky 嘅新病毒,會偷偷錄起你去鹹網嘅畫面,隨時有可能用嚟勒索你,減壓不成反而仲大壓力,認真慘慘豬! 其實呢隻病毒都出現咗一段時間,今年五月左右開始喺法國境內活躣,暫時未見佢出現喺其他國家或者地區。最初佢嘅「毒性」好溫和,主要都係針對法國當地用緊 Orange 呢間電訊商嘅客,不外乎用有筍價手機嘅宣傳單張嚟引你注意,冇睇清楚唔小心撳咗入條 link 就中招,手法唔算特別。 ESET 一直監察呢隻病毒,發現佢無時無刻都喺度變種,密密不停加入新功能,而且七月開始亦唔再出手機推廣電郵,而係出性勒索電郵。經過 ESET 專家深入調查,發現佢加咗段程式碼,只要瀏覽器出現 sexe(sex 法語)字眼,就會啟動 FFmpeg 程式,將用家睇緊嘅畫面錄起,然後將段片傳去病毒嘅原伺服器。 雖然仲未知道黑客錄呢段片想點,但好大可能係想拎嚟勒索對方,因為專家發現 Varenyk…

    估唔到黑客都咁追得上潮流,連殭屍病毒都吹起韓風。最近有新品種殭屍病毒專攻南韓同埋中國嘅 Torrent 網站,主要針對韓劇種子嚟落毒,用家一唔留神就會中招。韓劇迷 BT 嘅時候要小心! 網絡安全品牌 ESET 嘅研究員發現新品種殭屍病毒,趁住韓劇、韓國電影甚至韓國遊戲大受歡迎,廣泛喺南韓同埋中國嘅 Torrent 網站落毒。只要網民打開咗有問題嘅 BT 檔,病毒就會喺受害者嘅電腦上打開後門,將電腦變成殭屍大軍嘅其中一員。研究員指出,該病毒其實係 2017 年爆發嘅 GoBot2 變種,由於變種元素主要針對韓國,所以就命名為 GoBotKR。 GoBotKR 通常以韓劇、韓國電影、遊戲嘅種子作包裝,爆開之後,就有幾個檔案,通常包括無毒嘅 MP4…