Browsing: EternalBlue

    今年 4 月初,中國國內出現一隻勒索軟件 WannaRen,中招者不單自己部電腦出事,就連同一內聯網嘅電腦都會受感染。由於個名同著名勒索軟件 WannaCry 相似,所以就有人懷疑係咪同一黑客所為?不過,經過內地網絡安全公司調查後,發現隻勒索軟件係用「易語言」嚟寫,所以相信絕對有可能係中國人所為。奇就奇在,製造呢隻惡意軟件嘅黑客喺幾日後,自動上載解密器俾人解密,完全唔使俾之前話要收嘅贖金,到底搞邊科?點解又同北韓金仔有關呢? 其實今次金仔都好無辜,因為同佢又無直接關係,只係黑客將金仔嘅漫畫黑客造型放咗喺 WannaRen 勒索軟件嘅主介面咋。對於 WannaRen 事件,國內安全服務公司火絨安全有詳細來源去脈報導。簡單嚟講,就係 WannaRen 喺知乎、貼吧、微博上突然成為熱門討論話題,以及出現好多受害者後,火絨就開始對呢隻勒索軟件進行源頭追蹤。發現原來黑客係利用 Windows 系統嘅 EternalBlue 漏洞嚟發動攻擊,只要中咗毒,WannaRen 就會由 C&C 伺服器下載及安裝挖礦軟件同勒索軟件,同時感染其他電腦。而且編寫代碼係用中文嘅易語言,所以否定咗同…

    Microsoft 已經停止支援 Windows 7,搞到唔少用家都趕喺最後機會免費升上 Windows 10。不過,Windows 10 都唔係安全好多,因為剛啱又俾人發現,系統內其中一個用咗十幾年嘅 CryptoAPI 存有漏洞,可以俾黑客利用嚟假扮已獲數碼簽證嘅軟件,繞過電腦嘅網絡防護功能,從而喺目標電腦上安裝惡意程式。如果大家仲記得,上年 ASUS 就因為俾黑客偷咗數碼證書,令黑客可以將有毒嘅更新檔放上 ASUS 自動更新軟件褲,再推送出去俾過百萬用家。另外,亦有大學專家漏洞可被利用嚟攔截及修改 HTTPS 嘅通訊,將受害者引導去虛假網站偷取資料,影響力非常之大。 不過,升級上 Windows 10 始終有保障,因為…