Browsing: GDI Foundation

    唔少選擇咗有限數據 plan 嘅人,又或去外地旅行嘅遊客,為咗慳上網費,都會搵免費 Wi-Fi hotspot 嚟用。不過,最近一款好多人用嘅無線熱點搜尋器 WiFi Finder,就俾人發現有 200 萬個登記熱點嘅密碼喺無加密嘅情況下放上網,當中更有部分係由無私分享嘅用家所提供,如果被黑客登入呢啲熱點再修改設定,之後就會有好多用家受到攻擊喇! WiFi Finder 地圖標示熱點位置 今次發現洩密事件嘅係網絡安全機構 GDI Foundation,研究員早前喺網上發現咗呢一大批資料後,已經即時通知 WiFi Finder 嘅開發商。 WiFi…