Browsing: HaoLi

    Deepfake 換臉技術嘅專家估計,距離完美造假換臉影片出現嘅時間只得返半年至一年,點解?因為佢睇完內地開發嘅 ZAO app 之後,覺得有修正嘅空間囉。 南加州大學 Computer Science 系副教授 Hao Li 一向係 deepfake 技術嘅專家,最近就為 MIT 科技會議炮製咗示範片段,俾 MIT Technology Review 總編 Gideon Lichfield,喺台上展示即時換臉技術嘅發展去到邊個階段。Lichfield…