Browsing: HardwareSecurityKey

    為了確保帳戶不被盜用,啟動雙重因素 (two factor) 或多重因素安全驗證 (multi-factor authentication) 機制一向被視為較安全的做法,特別是硬體安全鑰 (hardware security keys) 就更保險。不過,Google Titan 及 YubiKey 系列產品卻被發現可被黑客複製,雖然手續比較麻煩…… 雙重或多重因素安全驗證,一般來說指的是除密碼以外,登入帳戶還須配合其他因素如生物特徵、額外安全編碼等。現時最多人採用的方法以後者居多,而額外安全編碼也可分為透過電郵或短訊接收,或硬體安全鑰認證兩種。早前已有網絡安全專家指出,以電郵或短訊接收安全驗證碼會有危險,因為只要上網裝置如電腦、手機已被黑客入侵,他們就可偷偷安裝惡意軟件,盜取帳戶登入資料並截取安全驗證碼。相反硬體安全鑰則必須在登入帳戶時,插入裝置或以藍牙技術近距離連結,所以安全性會較高。 不過,法國網絡安全研究員 Victor Lomne 及…

    Apple 近日再為 iOS 升級,最新版本係 13.3,根據 Apple 網站所講,今次升級最大嘅特點,係新作業系統加強咗家長監控功能,可以限制小朋友使用通話、FaceTime 或發送訊息嘅對象。另外一項升級,相信會有更多 iPhone 用家受惠,就係開始支援 NFC、USB 及 Lightning FIDO2 等規格嘅實體安全金鑰,要登入公司帳戶,就可以用呢啲 hardware security key 嚟做近距離雙重驗證,進一步增加安全性啦! 不過,原來今次升級仲有一項…