Browsing: Lyft

    有炒開美國科技股嘅,一定有留意上星期上市嘅 Slack,掛牌第一日就升破招股價,最終收報 38.62 美元,較開市價高 48.5%。雖然第二日股價略為調整,但依然係今年美國上市第二高估值嘅科技公司,僅次於 750 億美元嘅 Uber,但就贏咗另一風頭躉 Lyft,巧威威!而 Slack 仲係第二間直接喺紐約證券交易所掛牌嘅公司,毋須公開集資,創辦人 Stewart Butterfield 話原因係佢哋唔缺錢,真係型到呢…… 正所謂樹大招風,喺 Slack 份上市文件入面都講到明,微軟係佢哋頭號競爭對手,咁微軟梗係唔會坐定定乜都唔做啦!就喺 Slack 上市當日,微軟就向員工發出內部通告,禁止十幾萬名員工使用 Slack…