Browsing: Phishing kit

    最新價格調查就顯示,喺2019年網絡釣魚套件售價平均較 2018 年飊升149%!唔通連惡意軟件都供不應求? 所謂網絡釣魚套件,其實係專為唔多識自己編寫惡意軟件,而又好有興趣透過發送釣魚電郵係搵錢嘅罪犯而設,因為只要買咗呢啲套件再做少少設定,釣魚電郵就可以漁翁撒網咁發放出去,罪犯只要坐定定喺度等收網。情況就好似出售其他惡意軟件一樣。而網絡安全公司 Group-IB 上星期發表研究報告,指出 2019 年網絡釣魚套件嘅平均售價係 304 美元,比起 2018 年嘅 122 美元大升 149%。而原本最平賣緊 10 美元嘅套件,2019 年都要賣到 20 美元,最貴嘅更賣到…