Browsing: ReversingLabs

    正所謂能力愈大,責任愈大,而網絡安全公司 Sophos 同 ReversingLabs 就作出最佳示範,星期一合作免費推出內容超豐富的惡意軟件研究數據合集,內裏不但有多達 2,000 萬個 Windows Portable Executable (PE) 檔案,當中更有 1,000 萬個已被去除執行能力的惡意軟件樣本,以及一套已受基本訓練的機械學習模型,最終目的?當然是提升業界主動防禦網絡攻擊的能力! 翻查資料,免費開放有關網絡攻擊資料合集已非首次,兩年前就有一套包含 110 萬個含惡意編碼的 PE 檔案樣本── Ember…

    香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)剛啱發表咗香港第二季《香港保安觀察報告》,統計數字顯示釣魚電郵嘅個案,數字由第一季嘅 289 宗飊升至第二季嘅 1,306 宗,升幅高達三倍,其中有四成更係假冒 apple.com 及 icloud.com 嚟發送電郵。釣魚電郵之所以能夠歷久常新、講極都有人中招,都係因為黑客用咗唔少有創意嘅方法,去減低目標人物嘅警覺性。 最近網絡安全公司 ReversingLabs 又發現咗一個新趨勢,研究員指出以往釣魚電郵嘅欺詐方法,主要係透過引誘收件人點擊電郵入面嘅連結,然後去到一個冒牌網站例如 Apple、Amazon 或各大銀行等等,部分冒牌網站會整到同官網一樣提升可信性,務求令收件人輸入登入資料,黑客就可以盜用帳戶嚟購物或攞到信用卡資料。 千方百計呃人Login 不過,最近有黑客就改為喺附件到放置一個 PDF 檔案,電郵內容係提醒收件人嘅 Amazon 帳戶有一啲稅務費用,講明唔係收費通知,只係要求用戶登入檢查。由於喺美國…