Browsing: SQL

    有網絡安全機構發現,喺暗網出現一則販賣5.38億微博用戶資料嘅廣告,你估開價幾錢呢?當中嘅資料包括: 真實姓名帳戶名稱性別位置電話號碼 而答案係⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ 大約 1,200 美元咋!點解咁平呢?因為並唔包括帳戶登入密碼丫嘛! 至於呢堆黑客聲稱喺上年年中獲得嘅用戶資料,點解出現喺網上,微博就曾經發信俾部分中國網站解釋,話 2018 年尾因為要處理網絡實名化規例,可能喺配對用戶同個人電話號碼嘅 API 上出現問題。 不過,呢個解釋即刻俾國內嘅網絡安全專家否定,因為黑客喺廣告上明確表明啲數據係來自 SQL 資料庫,而且如果只係用 API 配對用戶同電話號碼,亦唔會有埋其他好似性別、位置等資料。另外,有關黑客發動登入驗證盜取或暴力破解帳戶攻擊,去蒐集呢啲個人資料嘅說法亦唔成立,因為售賣嘅資料並唔包括密碼。又係喎,如果有埋登入密碼,5.38億帳戶資料又點值咁少錢呢? 資料來源:https://bit.ly/3aeTTAG…