Browsing: stafftraining

    APT (Advanced Persistent Threat, 先進持續威脅) 是專門形容以情報收集為目標、受國家資助的黑客團隊所發動的攻擊。這些攻擊以隱密性優先,主力入侵其他國家的政府機構或企業,並不會長期存在於受感染的電腦設備內,而且運作時間有限,以減少被網絡安全工具發現的機會。而網絡安全公司 ESET 今次調查的 APT 團隊 XDSpy ,其隱密手段可謂非常高超,不單在首次曝光後瞬即再度消失,在專家追查下,才發現這團隊已運作了整整 9 年!雖然專攻白羅斯、俄羅斯、烏克蘭等國家,但專家也未能斷言其他地區國家未曾受過攻擊,只是沒有留下網絡線索。 XDSpy 的行蹤首次曝光,源於白羅斯 CERT 網絡安全事故協調組織發出的警報。 ESET 專家跟進調查後,顯示 XDSpy…

    從事資訊安全工作十幾年,成日遇到企業客戶問應該如何避免數據外洩。其實不少調查報告都顯示,超過三成的商業機密外洩來自內部威脅(Insider Threat),無論有心或無意,都有可能對企業帶來重大影響。最重要的是這種情況並不是無法避免,而且也不是太難做添。一齊睇吓這個 to do list,大大減低機密外洩的風險! 育成安全意識 話明是 insider threat,首先要做的當然是提高老闆和員工的資訊安全警覺性!撇除專門偷資料的個案,其實好多時洩密者只是無意之下觸發事件,例如遺留無密碼保護的公司手提電腦在的士、在公共 Wi-Fi 下做公司事,又或是隨意打開有問題的檔案或連結,這些行為好明顯都是因爲缺乏安全意識。所以企業必須定期推出安全培訓,將有可能洩密的行為及後果清楚解釋,而不只是貼張禁止清單出嚟,大家先會上心。 限制存取權限 成間公司入面有多個部門,所需接觸的數據自然不一樣,例如銷售部不應該接觸人事部的檔案,IT 部門亦未必需要接觸報價單或財務報表,雖然開放了所有存取權限的確做少好多事,但就要犧牲數據安全性。最理想的做法自然是做好 data segmentation 或 privilege account management,分隔好不同的數據,以及為每位員工設定存取權限,就算其中一位員工的帳戶被盜取,都不會令全公司的檔案失守。當然為帳戶登入安裝多重因素驗證(Multi-Factor…

    APT(Advanced Persistent Threat, 進階持續性威脅)相信係最令企業頭痛嘅問題,事關呢類攻擊會運用多種精密手法嚟入侵企業嘅網絡,然後再長期靜雞雞收集有用嘅情報,真係中咗招都未必發現到,而等到發現問題,可能已過咗幾個月甚至幾年。咁作為企業嘅網絡安全把關員,應該點先去搵出內部網絡有無被入侵?又有乜嘢手法可以減少被攻擊嘅風險? 根據 Accenture 嘅調查顯示,APT 攻擊通常會由小組發動,而且呢啲小組亦會相互之間作技術交流,提升成功率,而且由於唔同嘅 APT 小組針對性盜取嘅機密類型都唔一樣,所以可以話任何企業或機構都有可能成為攻擊目標。如果企業網絡已被入侵,應該會有三個特徵出現。 入侵徵兆 首先就係異常帳戶登入活動,好多時黑客都會透過奪取登入權限進入內部網絡,所以如果發現有員工嘅登入習慣變得異常,或有帳戶試圖提升權限或讀取自己原本攞唔到嘅檔案,就有可能係黑客所為。其次就係突然發現大量惡意軟件,一旦 APT 小組攞到漏洞,就會嘗試安裝惡意程式方便未來持續偷嘢,如發現防毒軟件突然偵測到惡意軟件入侵,而且清除完後轉頭又有其他發現,咁就有可能正遭受黑客入侵。最後就係留意系統資源,因為黑客會利用企業嘅網絡資源嚟進行攻擊行為或暫存即將上載去 C&C 伺服器嘅檔案,所以如發現系統嘅電量、記憶體用量突然飆升,亦可以話係 APT 攻擊嘅徵兆。既然明白咗 APT 攻擊嘅特徵,咁防禦方法就要針對呢幾方面嚟進行。…