Browsing: Uber

    不少專家均建議企業啟用多重因素驗證 ( MFA ),以保障員工帳戶的安全。不過,MFA 並非萬能,因為決策權始終握在用家手上。有黑客集團就將釣魚攻擊結合疲勞轟炸手段,令用家自動確認可疑的 MFA 驗證,例如 Uber 被入侵事件就是其中一個案例。 Call 車 app Uber 的員工帳戶早前被入侵,導致內部應用服務被塗改內容,以及發生數據外洩。事後黑客集團 Lapsus$ 其中一位聲稱 18 歲的成員承認責任,指入侵 Uber 只因對方的網絡安全措施非常弱。經調查後,網絡安全專家說這次事件相信是對方從暗網取得相關員工的帳戶登入資料,然後再利用釣魚攻擊,假扮成…

    呢個世界好難有完美嘅事,就算你砌咗隊好勁嘅班底去搞 app,出嚟嘅製成品都總會有瑕疵。不過,其實大家都接受晒啲 app 有 bug,最重要係開發商反應夠快兼唔好推三推四,先至唔會釀成關公災難! 講緊嘅係 Uber,呢間今年 IPO 集資最多嘅創科企業,絕對有資格請最好嘅工程師同埋程式員去做好隻 app 啦,但係都唔保證唔會出事,好似 2016 年 Uber 已經衰過一鑊,將幾百萬司機同乘客嘅個人資料外洩,結果要賠成 1.48 億美元先平息到件事,但賠錢事小,商譽受損事大,當時行政總裁 Dara Khosrowshahi 就話會積極補救,去挽回顧客信心。 當然啦,呢啲門面說話係…

    有炒開美國科技股嘅,一定有留意上星期上市嘅 Slack,掛牌第一日就升破招股價,最終收報 38.62 美元,較開市價高 48.5%。雖然第二日股價略為調整,但依然係今年美國上市第二高估值嘅科技公司,僅次於 750 億美元嘅 Uber,但就贏咗另一風頭躉 Lyft,巧威威!而 Slack 仲係第二間直接喺紐約證券交易所掛牌嘅公司,毋須公開集資,創辦人 Stewart Butterfield 話原因係佢哋唔缺錢,真係型到呢…… 正所謂樹大招風,喺 Slack 份上市文件入面都講到明,微軟係佢哋頭號競爭對手,咁微軟梗係唔會坐定定乜都唔做啦!就喺 Slack 上市當日,微軟就向員工發出內部通告,禁止十幾萬名員工使用 Slack…