Browsing: Vietnam

    Facebook、Twitter 上嘅假消息問題嚴重,兩間公司尋日一齊發聲明話刪除咗大量針對香港示威活動嘅假消息及假帳戶。其實唔單只佢哋,網上嘅假新聞都係無日無之,所以唔少國家都意識到單係靠呢啲外國機構嚟審查係絕對唔夠;另外如果太多國民依賴外國社交平台,亦難以達到控制言論嘅目的。 越南政府信息部部長阮猛雄(Nguyen Manh Hung)早前喺一個會議上,就向胡志明市嘅 IT 界業內人士表明,政府希望越南可以擁有自家嘅社交平台,同時亦表明政府會為本地企業提供平台去測試新技術及網絡安全環境,唔使再靠 Facebook 等社交平台,同時亦可以幫國民過濾假消息。雖然外界對越南政府呢個願景有好多懷疑,例如係咪想拑制言論等等,不過,國內就已經有唔少地道嘅社交平台出嚟,而且佢哋嘅「野心」都唔細。 Hahalolo 呢個係一間以胡志明市為基地嘅旅遊資訊社交平台,今年 6 月先開業,但目標就係喺 2024 年吸引到 20 億用家使用。 Gapo 新鮮滾熱辣喺七月先開業嘅社交平台,提供聊天及貼文功能,CEO 話好有信心喺…