Browsing: WannaRen

    今年 4 月初,中國國內出現一隻勒索軟件 WannaRen,中招者不單自己部電腦出事,就連同一內聯網嘅電腦都會受感染。由於個名同著名勒索軟件 WannaCry 相似,所以就有人懷疑係咪同一黑客所為?不過,經過內地網絡安全公司調查後,發現隻勒索軟件係用「易語言」嚟寫,所以相信絕對有可能係中國人所為。奇就奇在,製造呢隻惡意軟件嘅黑客喺幾日後,自動上載解密器俾人解密,完全唔使俾之前話要收嘅贖金,到底搞邊科?點解又同北韓金仔有關呢? 其實今次金仔都好無辜,因為同佢又無直接關係,只係黑客將金仔嘅漫畫黑客造型放咗喺 WannaRen 勒索軟件嘅主介面咋。對於 WannaRen 事件,國內安全服務公司火絨安全有詳細來源去脈報導。簡單嚟講,就係 WannaRen 喺知乎、貼吧、微博上突然成為熱門討論話題,以及出現好多受害者後,火絨就開始對呢隻勒索軟件進行源頭追蹤。發現原來黑客係利用 Windows 系統嘅 EternalBlue 漏洞嚟發動攻擊,只要中咗毒,WannaRen 就會由 C&C 伺服器下載及安裝挖礦軟件同勒索軟件,同時感染其他電腦。而且編寫代碼係用中文嘅易語言,所以否定咗同…