【FBI警告】俄製手機程式要小心

  安裝手機app,基本上你只係會諗個 app 好唔好用,好唔好玩,好少會考慮個app嚟自邊個國家,不過最近美國聯邦調查局(FBI)就發出警告,話安裝俄羅斯製嘅手機 app 要高度小心!

  事緣今年年初有隻手機 app 爆紅,佢個名叫 FaceApp,用程式 selfie 完,佢就會用人工智能幫你「換樣」,令你可以見到變老咗嘅自己,或者見到另一個性別嘅自己,由於實在太好玩,所以引起咗一股熱潮,#FaceAppChallenge 成為熱門 hashtag,據報隻 app 總共處理過全球 1.5 億個樣,可見佢有幾咁受歡迎!

  但係今年 7 月,有網絡安全專家發現隻 app 原來唔只會處理張自拍相,佢仲可以獲取用家手機入面其他嘅相片,而且可以操控手機嘅搜索同埋 iPhone 嘅 Siri 功能,靜靜雞喺手機背景運作。美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 當時就即刻去信 FBI,促請佢哋調查 FaceApp 有冇問題。

  近日 FBI 終於完成調查,警告話隻 app 有潛在風險,事關根據俄羅斯法例,情報機關毋須向互聯網服務供應商申請,就可以暗中存取國內所有通訊同埋伺服器內容,換言之你影咗嘅相,又或 FaceApp 暗中採集嘅內容,都有可能俾俄期羅政府暗中儲存,因此下載及使用所有俄製手機程式都要特別小心。

  雖然 FaceApp 創辦人 Yaroslav Goncharov 即時作出澄清,話所有經 FaceApp 拍下嘅相片,都係上載到美國、新加坡、愛爾蘭及澳洲嘅數據中心,而唔會傳返去俄羅斯伺服器,而且 48 小時內會刪除,但係純粹為咗一個好玩嘅 app 而冒咁大風險,Chuck Schumer 就建議大家唔好搏,以後都唔好立亂裝呢啲表面好玩,實則暗藏私隱漏洞嘅 app 喇!

  資料來源:https://bit.ly/2s3V2dj

  #FaceApp #FaceAppChallenge #Russia

  相關文章