【Telegram都出事?】北韓黑客偷加密貨幣開發核武

  我已經用咗 Telegram 四年,初初用嘅時候,應該唔係咁多本地朋友識得佢,但因為有好多外國朋友用緊,為咗同佢哋聯繫先至裝,仲一直用到而家。其實起初用都唔知佢保安能力咁強,都係後嚟睇報導先知,不過佢的確有好多方面設計好過其他通訊軟件,用用吓就愛上咗。

  不過,最近保安公司Kaspersky Labs 就話,Telegram 原來都唔係百分百安全!事緣佢哋調查後,發現北韓一個專為政府效力嘅黑客組織 Lazarus Group,由 2018 年開始發起咗一個名為 Operation AppleJeus 嘅行動,喺 Telegram 開咗一堆加密貨幣交易群組,同埋整咗一堆假嘅加密貨幣網站。唔小心撳咗入去網站,或者加入咗呢啲群組,點擊咗其他人發出嘅連結,就有可能中招,俾人喺你部手機度裝病毒程式,令黑客可以偷取手機入面嘅用戶資料,甚至偷走受害人嘅加密貨幣,暫時知道英國、中國、波蘭同埋俄羅斯都有人中招。Kaspersky Labs 仲話佢哋發現黑客不停轉換犯罪手法,而且愈變愈複雜,增加咗偵破嘅難度。

  研究人員 Kayla Izeman 舊年接受英國《獨立報》訪問時,已經話北韓黑客近年都將焦點放晒落加密貨幣,因為面對各國經濟制裁,加密貨幣已經成為北韓用嚟搵錢嘅一大門路,用嚟支助錢去發展核武。聯合國 2019 年出嘅一份報告都話,估計北韓至少透過黑客活動偷走20億美元嘅加密貨幣,遠超聯合國安全理事會最近估算嘅 6.7 億美元,情況都令人關注。

  雖然北韓政府例牌否認,但佢哋一邊否認,一邊就邀請外國專家出席於平壤舉行嘅區塊鏈峰會,睇個款係要學多啲關於區塊鏈嘅新技術,睇下仲有乜方法搵多啲加密貨幣返嚟!

  資料來源:https://bit.ly/2FSHRj7

  相關文章:【企硬!唔take嘢】同一漏洞 Telegram改WhatsApp話唔包

  #Cryptocurrency #KasperskyLab #LazarusGroup #NorthKorea #OperationAppleJeus #Telegram

  相關文章