Search Results: FlashPlayer (1)

    三月初,一個黑客組織向以色列網站發動大規模網絡攻擊,原本呢次攻擊嘅最佳估算係將勒索軟件植入過百萬個網站之上,逼使中招者俾贖金。不過,一個錯誤嘅指令竟搞到成件事失敗收場…… 今次代號為 #OpJerusalem 嘅網絡攻擊,原定嘅劇本係透過攻擊一個為視障人士提供訪問權限嘅 nagich.com 插件服務,改寫其中嘅代碼,當瀏覽有使用呢個插件嘅網站時,就會自動跳去一個寫住 “#OpJerusalem, Jerusalem is the capital of Palestine” 嘅頁面,同時彈出要用戶安裝 “flashplayer_install.exe” 嘅通知,從而下載勒索軟件。不過,呢次攻擊最終只係按劇本嘅前半部分進行,黑客最期待嘅畫面竟然無出現。 事後據網絡保安專家嘅分析,原來黑客喺編寫惡意程式嘅時候,選擇咗向 Windows 系統用家攻擊,只要程式檢測到係 Windows…