Search Results: TrendMicro (4)

    鎖定 Windows 系統的全新勒索軟件「Big Head」病毒,近日在網絡上出現,一旦下載檔案便會被自動加密,需要支付贖金方能解鎖。螢幕更會顯示偽冒 Windows 更新版面,幾可亂真,用戶一不留神便容易中伏! 想知最新科技新聞?立即免費訂閱 ! 網絡安全公司 Fortinet 及 Trend Micro 分別對 Big Head 進行研究,Trend Micro 指 Big…

    網絡安全研究員捕獲一種針對一小撮特定人士的水坑攻擊,該攻擊瞄準身處中國瀋陽及日本名古屋對北韓有興趣人士,並入侵了一個支持北韓的網站,再注入木馬程式 WhiskerSpy 等目標到訪,當對方授權安裝偽裝為影片解碼插件就會中招。雖然這次攻擊未必與你有關,但都可以引以為鑑。 想知最新科技新聞?立即免費訂閱 ! 簡單來說,水坑攻擊(Watering hole)是一種等運到的網絡攻擊方式,黑客會針對目標人物的喜好,推測他們經常訪問的網站,再佈下陷阱。雖然手法看似隨機,但由於黑客針對特定人士的興趣,在特定網站注入惡意軟件,又或架設一個惡意專題網站,讓對方搜索到來,因此仍有不錯的命中率。 這次被網絡安全公司Trend Micro捕獲的 WhiskerSpy 就屬於其中一種,研究員說背後的黑客組織 Earth Kitsune 自 2019 年已採用類似手法,但這次的攻擊方法,則由去年年尾才啟動。由於黑客鎖定的對象,是中國及日本特定地區對北韓感興趣人士,因此他們首先入侵了一個支持北韓的網站,等待目標到訪。 當目標人士進入網站,黑客注入的惡意編碼,首先會偵測對方的 IP,如確認為上述地區人士,瀏覽器便會彈出一個要求安裝影片解碼插件的錯誤訊息,讓對方誤以為必須安裝解碼插件,才能收看網站上的影片內容。一旦對方授權安裝,偽裝為解碼器的 MSI 視窗執行檔便會觸發一連串的…

    一款專門針對 Linux 作業系統的挖礦軟件 (crypto-mining) 被發現有新變種,去年背後的黑客只針對 Docker 容器 (container),但來到 2021 年就專攻雲端服務例如華為雲。最有趣的是在執行入侵流程時,挖礦軟件會先為目標設備剷除已安裝同行的挖礦軟件,而且還用上其他加密方法保護自己,令其他黑客無法將它剷除。 今次的變種挖礦軟件由網絡安全服務供應商 TrendMicro 的專家發現,指出新的挖礦軟件不單保留了以往的功能,更加入新的功能保護自己可以永續存在。專家解釋整個攻擊流程,當變種挖礦軟件準備落腳雲端服務上的虛擬機時,首先會為系統進行掃描,檢查是否有其他挖礦軟件的存在。如有發現,便會視乎屬於哪一款病毒,決定清洗程序,將虛擬機還原成一部「乾淨」的機器,以便變種挖礦軟件啟動安裝程序。前期準備功夫還包括挖礦軟件會自行銷毁入侵痕跡,增加被發現的難度,然後才開始逐步引入惡意負載 (payload),完成整個入侵流程。 既然變種挖礦軟件有能力剷除異己,背後的黑客自然有備而來。專家指出挖礦軟件採用了自家的 ssh-RSA 加密金鑰對系統進行修改及將檔案存取權限鎖死,因此即使有其他惡意軟件入侵,也無法將它移除,同時亦無法取得所有控制權限。黑客又利用洋蔥網絡 (Tor) proxy 服務,去保護挖礦軟件及…

    雖然 iOS 系統比較封閉,安全性一直較 Android 為高,但始終唔可能百分百安全,好似最近又被網絡安全專家發現,黑客可以利用一種名為 URL Scheme 嘅漏洞,透過惡意應用程式去盜取用戶登入其他應用程式,例如 WeChat 嘅個人資料,如果用戶一個唔留神,仲有可能幫黑客嘅消費找埋數添! URL Scheme 基制提升客戶體驗 為咗防止應用程式暗中讀取其他應用程式嘅執行數據,Apple 喺 iOS 作業系統上利用咗沙盒(Sandbox)功能,將每個應用程式放置喺隔離空間執行,咁就可以防止互相讀取資料嘅行為。不過,為咗方便用戶喺用緊一個應用程式時,點擊一個功能鍵或網址連結就可以打開另一應用程式,或透過 Facebook、Gmail、WeChat 帳戶作為登入其他應用程式嘅認證,Apple 就喺…