Browsing: ABI

    科技愈發達,帶嚟嘅方便就愈多,好似以前揸車要周圍搵車匙先可以撻車,但自從有咗無車匙 Keyless Go 技術,只要車主袋住車匙喺身就得。不過,呢種無線識別嘅技術,亦令到受攻擊嘅層面加大,黑客利用意想唔到嘅方法,將車匙遙距拎到手,根據 The Association of British Insurers 發表嘅統計數字顯示,單係 2018 年經佢哋處理嘅失車數字就多達 56000 架,比起 2017 年上升咗 12%。雖然唔係全部都因為呢種技術而失車,但 ABI 都警告 Keyless…