Browsing: Fleeceware

    可能大家都唔知乜嘢係 Fleeceware,雖然佢被定位為「反派」,但佢唔會偷你私隱或錢,唔會偷偷哋控制你部手機,亦唔係一裝就中招,但如果你裝咗而個人又好大頭蝦,咁你就有好大機會跌錢㗎喇! 網絡安全服務供應商 SophosLabs 早前發表報告,指有證據顯示 Fleeceware 正開始由 Google Play Store,轉移去 Apple 嘅 App Store 落手。Fleeceware 其實應該歸類入欺詐手機應用軟件,佢嘅呃錢手法係透過唔同途徑吸引用家安裝及訂閱試用服務;當試用期屆滿,就會變成自動每月收錢,一旦用戶「訂閱」咗呢啲 app,而刪除嗰陣又唔記取消埋訂閱,咁就會即刻被「過數」一個月甚至一年費用,想追返都難!好熟哩?其實而家香港都仲有好多服務供應商用緊呢招,舉例申請家居寬頻,通常送你幾個月收費電視試用服務,只要你選擇使用,但實際上連TV box 都無插,只要試用期一過就會自動過數,如果當事人無核對信用卡月結單習慣,隨時交咗成年月費都唔發現㗎!最慘係就算你想 cut…