Browsing: OperationAppleJeus

    我已經用咗 Telegram 四年,初初用嘅時候,應該唔係咁多本地朋友識得佢,但因為有好多外國朋友用緊,為咗同佢哋聯繫先至裝,仲一直用到而家。其實起初用都唔知佢保安能力咁強,都係後嚟睇報導先知,不過佢的確有好多方面設計好過其他通訊軟件,用用吓就愛上咗。 不過,最近保安公司Kaspersky Labs 就話,Telegram 原來都唔係百分百安全!事緣佢哋調查後,發現北韓一個專為政府效力嘅黑客組織 Lazarus Group,由 2018 年開始發起咗一個名為 Operation AppleJeus 嘅行動,喺 Telegram 開咗一堆加密貨幣交易群組,同埋整咗一堆假嘅加密貨幣網站。唔小心撳咗入去網站,或者加入咗呢啲群組,點擊咗其他人發出嘅連結,就有可能中招,俾人喺你部手機度裝病毒程式,令黑客可以偷取手機入面嘅用戶資料,甚至偷走受害人嘅加密貨幣,暫時知道英國、中國、波蘭同埋俄羅斯都有人中招。Kaspersky Labs 仲話佢哋發現黑客不停轉換犯罪手法,而且愈變愈複雜,增加咗偵破嘅難度。 研究人員 Kayla…