Browsing: Slack

    獨角獸 Slack 經營嘅企業向通訊協作軟件,喺 6 月尾上市後股價曾一度颷升 6 成,而最近雖然跌返啲,但依然高過建議招股價差唔多十蚊美元,可見大家都仲係睇好佢嘅發展,認為佢有力同 Microsoft、Google 競爭。不過,Slack 股價有一個非常大嘅威脅,一日唔處理,企業客戶一日都唔會用得安心,呢個威脅就係傳輸嘅數據無做 end-to-end encryption。 喺 Slack 嘅招股書入面,都承認咗自己有可能唔足以應付有組織罪犯或國家級黑客嘅複雜攻擊,令到內部系統有可能受到入侵,同時強調理論上唔可能完全阻截呢啲攻擊。咁點解黑客可以攻入系統,就有可能盜取到用家嘅個人私隱,而呢個情況唔會係 WhatsApp、Telegram 上發生?因為 WhatsApp、Telegram 採用咗 end-to-end…

    有炒開美國科技股嘅,一定有留意上星期上市嘅 Slack,掛牌第一日就升破招股價,最終收報 38.62 美元,較開市價高 48.5%。雖然第二日股價略為調整,但依然係今年美國上市第二高估值嘅科技公司,僅次於 750 億美元嘅 Uber,但就贏咗另一風頭躉 Lyft,巧威威!而 Slack 仲係第二間直接喺紐約證券交易所掛牌嘅公司,毋須公開集資,創辦人 Stewart Butterfield 話原因係佢哋唔缺錢,真係型到呢…… 正所謂樹大招風,喺 Slack 份上市文件入面都講到明,微軟係佢哋頭號競爭對手,咁微軟梗係唔會坐定定乜都唔做啦!就喺 Slack 上市當日,微軟就向員工發出內部通告,禁止十幾萬名員工使用 Slack…