【wepro小教室】沙盒

    沙盒(Sandbox)呢個詞彙最初喺電腦科學領域上應用,係指工程師開發軟體時,一個同外界環境隔絕、封閉而安全嘅測試環境,用嚟測試軟體效能。電腦上都有沙盒軟體,例如 Sandboxie 等,令用家可以喺隔離嘅環境下執行程式、測試可疑嘅網頁同檔案咁。

    沙盒亦引申成一個概念,好似我哋日常都用到嘅瀏覽器分頁功能,當其中一個分頁出問題,唔會影響到其他分頁,其實都係類似嘅原理。

    當然,近年因為金融科技嘅興起,令沙盒進一步為大眾認識,金管局喺 2016 年 9 月推出金融科技監管沙盒,畀銀行同科技公司可以喺毋須完全符合監管規定嘅環境下,試行新服務同功能,以便修正新科技產品,從而加快推出產品嘅速度、減低開發成本。