【wepro小教室】深層網絡

    深層網絡(Deep Web)係喺搜尋引擎搵唔到嘅領域,但搵唔到咋喎,唔一定係非法嘅網站,有好多都係正規網站嚟,例如 facebook 嘅非公開頁面,又或者係要畀錢先可以睇嘅網站,好似某啲媒體咁。同佢相對嘅就係表層網絡(Surface Web),即係一般搜尋器會搵到,以及用一般瀏覽器都會睇到嘅區域。

    網絡世界咁大,但千祈唔好以為深層網絡只係其中一小部份,其實佢先係佔大多數,而且增長速度比表層網絡更快!