【wepro小教室】道德黑客

    道德黑客(Ethical hackers)呢個 term 聽落好矛盾,因為普遍大眾都會認為黑客(Hacker)即係對網絡進行攻擊,或者係以非正規手段入侵系統嘅電腦高手,不時都會做埋啲犯法嘢,咁既然犯法,又點樣有道德呢?

    正所謂「知己知彼,百戰百勝」,道德黑客就係一班喺客戶允許下,專門模擬黑客去入侵電腦系統嘅人,從而幫客戶測試系統嘅安全性,仲會提出專業建議提升安全度。坊間都有多個機構,會舉辦道德黑客認證課程㗎!