【wepro小教室】容器

    容器(Container)係將作業系統(OS)虛擬化嘅一種形式,用於部署同運行應用程式,入面包含所有讓應用程式喺唔同環境下,都能順利運行嘅元素,包括程式碼、執行時期環境、系統工具、系統程式庫等,所以能夠消除因為 OS 或者基礎架構唔同所帶來嘅差異。

    設置及管理容器嘅常用平台,分別為 Kubernetes 或 Docker。容器可以喺不同環境設置,具有高可攜性,能夠部署喺唔同嘅作業系統同硬件平台,並令應用程式更快速部署、修補、擴充,以高效率見稱,令開發應用程式嘅時間縮短。另外,容器可以喺單一作業系統實例上,建立多項工作負載。