【wepro 小教室】木馬程式

    成日都講木馬程式,究竟係咩嚟呢?其實佢係一種用喺入電腦後門嘅程式,黑客首先傳播隱藏木馬程式嘅正常應用程式,令受害人不虞有詐下載,當受害人執行相關應用程式,木馬就會隨之運行,令黑客可以透過遙距控制,偷取受害人電腦入面嘅資料。

    透過安裝木馬程式打開後門,一般而言木馬程式包含伺服器端和用戶端,植入受害者電腦嘅係伺服器端,黑客則利用用戶端,進入運行中嘅伺服器端電腦,就可以隨意進入受害者嘅電腦系統,可能造成用戶資料洩漏、破壞,甚至令成個系統崩潰。

    要防範木馬程式入侵,最簡單方法就係使用防毒軟件,避免下載來歷不明嘅應用程式或者軟件,同埋部署防火牆等。