【wepro小教室】SaaS軟件即服務

    依家唔少雲端服務供應商提供「軟件即服務」(Software-as-a-service, SaaS),畀用戶可以一按即用,透過網絡連接服務,唔需要好似以前咁要經安裝落硬碟嘅過程,所有軟件同數據都會存放喺雲端,連線就會睇到。最簡單例子就係 Web 電子郵件服務,經互聯網登入電郵帳戶,就可以存取電郵訊息。

    因此,有唔少雲端解決方案服務供應商,都以軟件即服務作為交付模式,畀客戶可以自行選取需要租用嘅服務,甚至提供一個平台,方便企業客戶管理所使用嘅應用程式,令佢哋享受較低成本、高安全度、高彈性、可擴展,同時易於操作嘅網絡安全服務。