【wepro 小教室】零日漏洞

    零日漏洞,英文係 zero-day vulnerability,指未有修補程式嘅軟件漏洞,黑客可能會借機攻擊呢種漏洞,即係零日攻擊(zero-day attack),如果企業用緊有漏洞嘅系統,就變相暴露喺危險當中。黑客會同軟件廠商進行時間競賽,睇吓係我入侵成功先,定係你推出更新修補程式先。